VCCI kiến nghị Thủ tướng việc tận thu phí doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Hải Phòng