Từ 1.10: 20 ngành nghề Nhà nước độc quyền thương mại

Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư là một trong 20 ngành nghề độc quyền của Nhà nước. Ảnh:PV
Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư là một trong 20 ngành nghề độc quyền của Nhà nước. Ảnh:PV
Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư là một trong 20 ngành nghề độc quyền của Nhà nước. Ảnh:PV