Thêm quy định, có dễ ngăn "ông lớn" FDI chuyển giá né thuế

Ảnh TL.
Ảnh TL.