Tăng tính minh bạch trong thu phí BOT giao thông: Người dân cần được giám sát