Quảng Ninh: Thúc đẩy nhanh việc nâng cấp cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (Việt - Trung)

Đại diện địa phương  có cửa khẩu của 2 nước kiểm tra  hiện trường thi công. Ảnh: QTV
Đại diện địa phương có cửa khẩu của 2 nước kiểm tra hiện trường thi công. Ảnh: QTV