Năm 2018 tiếp tục cắt bỏ 50% các điều kiện kinh doanh: Khó mấy cũng phải làm

Người lao động trong dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp tư nhân trong KCN Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động trong dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp tư nhân trong KCN Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động trong dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp tư nhân trong KCN Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ảnh: HẢI NGUYỄN