Kế hoạch tăng vốn cấp bách, VietinBank trình 2 phương án chia cổ tức

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Lên top