Hết thời Việt Nam được vay nợ nước ngoài với nhiều ưu đãi