Doanh nghiệp đang rất cần Chính phủ hành động mạnh mẽ

Ông Vũ Tiến Lộc.
Ông Vũ Tiến Lộc.