Diễn biến bất ngờ vụ bỗng dưng có tài khoản, 10 tháng giao dịch gần 30 tỷ đồng