Bão số 10 diễn biến phức tạp, hàng chục chuyến bay bị huỷ