LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên rà soát các công việc chuẩn bị cho đại hội CĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức tốt ĐHCĐ các cấp.
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức tốt ĐHCĐ các cấp.
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức tốt ĐHCĐ các cấp.