Tiết lộ về trường đại học Mỹ cấp bằng tiến sĩ cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Trường  Southern California University đã được đổi tên thành trường California Southern University.
Trường Southern California University đã được đổi tên thành trường California Southern University.
Trường Southern California University đã được đổi tên thành trường California Southern University.