Học viện Tòa án dành 1% chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Học viện Tòa án dành 1% chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp. Ảnh:hvta.toaan.gov.vn
Học viện Tòa án dành 1% chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp. Ảnh:hvta.toaan.gov.vn
Học viện Tòa án dành 1% chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp. Ảnh:hvta.toaan.gov.vn
Lên top