Gần 1.000 học sinh được tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô