Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đổi luật chơi thêm kịch tính

Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) là thí sinh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.
Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) là thí sinh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.
Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) là thí sinh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.
Lên top