Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM thấp nhất 18 điểm

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM.
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM.