Điểm chuẩn chính thức vào Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội