Chỉ có 6 tác phẩm bắt buộc trong môn Ngữ văn là điều khó chấp nhận