Gameshow âm nhạc sắp thành "cái chợ" vì giám khảo ứng xử thiếu văn hóa