Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Rong chơi ở Tả Phìn