Đàn báo cậy đông tấn công, xé xác linh dương đầu bò