Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đàn báo cậy đông tấn công, xé xác linh dương đầu bò