Bài thi viết "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận": Cô Tô thương nhớ