Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vui chơi trong tuyết rơi trắng trời Fukushima