Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Độc đáo lễ hội hát đúm Thuỷ Nguyên