Bất bình vì hai con đười ươi phải đấu quyền Anh mua vui cho du khách