Quảng Ngãi:

Đến Lý Sơn để yêu biển đảo hơn

Du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử đội Hoàng Sa Bắc Hải.
Du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử đội Hoàng Sa Bắc Hải.
Du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử đội Hoàng Sa Bắc Hải.