Thi giáo viên giỏi và chuyện chuyển-mượn học trò

Trong một lớp học, khó có thể tất cả học sinh đều giỏi như nhau. Vì thế, mỗi lần thi giáo viên giỏi, một số em học yếu hơn thường bị chuyển tạm sang lớp khác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trong một lớp học, khó có thể tất cả học sinh đều giỏi như nhau. Vì thế, mỗi lần thi giáo viên giỏi, một số em học yếu hơn thường bị chuyển tạm sang lớp khác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trong một lớp học, khó có thể tất cả học sinh đều giỏi như nhau. Vì thế, mỗi lần thi giáo viên giỏi, một số em học yếu hơn thường bị chuyển tạm sang lớp khác. Ảnh: Nguyễn Hùng