Giáo viên giỏi sợ lên làm sếp, kiến nghị tăng lương cho cán bộ quản lý giáo dục

Ngoài việc tăng lương cho giáo viên, lãnh đạo các phòng, sở còn kiến nghị cần tăng lương cho cả đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ngoài việc tăng lương cho giáo viên, lãnh đạo các phòng, sở còn kiến nghị cần tăng lương cho cả đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ngoài việc tăng lương cho giáo viên, lãnh đạo các phòng, sở còn kiến nghị cần tăng lương cho cả đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh: HẢI NGUYỄN