Thấy gì qua việc chặt hạ hàng loạt cây xanh ở Hà Nội vừa qua