Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thấy gì qua việc chặt hạ hàng loạt cây xanh ở Hà Nội vừa qua