Quyền được chết - Nên hay không?

Bệnh nhân nặng không còn cơ hội sống tại sao lại không có quyền được chết?
Bệnh nhân nặng không còn cơ hội sống tại sao lại không có quyền được chết?
Bệnh nhân nặng không còn cơ hội sống tại sao lại không có quyền được chết?