Nước về đến hồ là xả

Người dân Bắc Trà My (Quảng Nam) oằn mình với "lũ lớn đặc biệt"
Người dân Bắc Trà My (Quảng Nam) oằn mình với "lũ lớn đặc biệt"