Giành ăn, đánh người nhập viện và "ăn trông nồi, ngồi trông hướng”