EVN không nên gắn kinh doanh với thực hiện chính sách, đến lúc lỗ lại đổ thừa...

Hầu hết bạn đọc Lao Động Online cho rằng EVN chỉ nên dùng một giá điện. Ảnh: Internet
Hầu hết bạn đọc Lao Động Online cho rằng EVN chỉ nên dùng một giá điện. Ảnh: Internet
Hầu hết bạn đọc Lao Động Online cho rằng EVN chỉ nên dùng một giá điện. Ảnh: Internet