iPhone khóa mạng "đạp giá" đang “làm khó” iPhone 8?

Giá iPhone khóa mạng giảm mạnh.
Giá iPhone khóa mạng giảm mạnh.