Ken Wong - Chủ tịch Lenovo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:

Chú trọng những thị trường Lenovo có đủ nguồn lực phát triển và giành thị phần lớn

Ông Ken Wong – Chủ tịch Lenovo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Ông Ken Wong – Chủ tịch Lenovo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.