Tập huấn kỹ năng thương lượng TƯLĐTT cho 50 cán bộ CĐCS

Một chương trình chăm lo cho NLĐ của CĐCS
Một chương trình chăm lo cho NLĐ của CĐCS