ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN NHIỆM KỲ 2017-2022:

Phấn đấu hằng năm tăng thu nhập người lao động trên 10%