LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật cho công nhân lao động