Hỗ trợ đoàn viên sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống

Đồng chí Hoàng Văn Thông - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - trao tặng tiền hỗ trợ cho đoàn viên Hứa Thị Thắm sửa chữa nhà ở. Ảnh: Trần Sơn.
Đồng chí Hoàng Văn Thông - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - trao tặng tiền hỗ trợ cho đoàn viên Hứa Thị Thắm sửa chữa nhà ở. Ảnh: Trần Sơn.