lđlđ tỉnh bắc giang và công đoàn công ty tnhh Samsung Electronics Việt Nam:

Gần 122.000 CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone

Nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics 
Việt Nam - đang sử dụng ứng dụng Bluezone. 
Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - đang sử dụng ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - đang sử dụng ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hà Anh
Lên top