ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PVEP NHIỆM KỲ 2012-2017:

Đồng lòng vì sự phát triển của doanh nghiệp và người lao động

Hoạt động khai thác dầu của PVEP tại hoang mạc Sahara. Ảnh: PVEP
Hoạt động khai thác dầu của PVEP tại hoang mạc Sahara. Ảnh: PVEP
Hoạt động khai thác dầu của PVEP tại hoang mạc Sahara. Ảnh: PVEP