Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông: Nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu trao Cờ thi đua của Công đoàn Điện
lực Việt Nam cho Công đoàn PC Đắk Nông
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu trao Cờ thi đua của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho Công đoàn PC Đắk Nông
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu trao Cờ thi đua của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho Công đoàn PC Đắk Nông