BHXH và Công an tỉnh Khánh Hòa ký quy chế phối hợp

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: Báo Khánh Hòa.