Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ TỈNH BẮC KẠN:

647 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu