LĐLĐ TỈNH BẮC KẠN:

647 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu