Nhục cảm

Người phụ nữ ấy đang cố vớt vát chút nắng chiều để trùm lên suy nghĩ non nớt của con. Ảnh : CT
Người phụ nữ ấy đang cố vớt vát chút nắng chiều để trùm lên suy nghĩ non nớt của con. Ảnh : CT