Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh tới người lao động ngay tại nhà ăn

CĐCS Cty tổ chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013 - 2018)
CĐCS Cty tổ chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013 - 2018)
CĐCS Cty tổ chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013 - 2018)
Lên top