Ngày làm việc thứ ba, Trung ương thảo luận về đề án nâng cao năng suất lao động

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: N.Bắc)
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: N.Bắc)