Điều chỉnh giá phải hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ)
Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ)