Không nên hạ chuẩn đầu ra đối với ngoại ngữ cho sinh viên đại học

Sinh viên tìm kiếm việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh: LĐ)
Sinh viên tìm kiếm việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh: LĐ)